Жените, преминали през рехабилитационни програми, са силно стигматизирани... Те имат много по-малко шансове да се интегрират отново. От друга страна, екотуризмът се използва масово като средство за социално включване и овластяване на общността. Тогава стигнахме до идеята да комбинираме три ключови области в подкрепа на жените:
- Културен екотуризъм
- Социално включване
- Обучение, базирано на игри

Наред с основната цел да предотвратим социалното изключване на уязвими групи, ние се стремим да осигурим реинтеграцията на рехабилитирани млади жени чрез дейности, свързани с екотуризма. По-специално, ние се стремим да:
Повишим осведомеността относно дискриминацията, особено спрямо млади уязвими жени;
Обърнем внимание на съществуващата нужда от преквалификация и повишаване на квалификацията, така че тези жени да имат шанс на пазара на труда;
Разработим OERs за обучение на жените как да повишат комуникационните, цифровите и предприемаческите си умения
Създадем дигитална образователна игра под формата на карти, така че да ангажираме жените в учебния процес
Приложим дейности, свързани с еко-културния туризъм, за да се повиши увереността и самочувствието на жените
Създадем на рамка за подкрепа на създаването на синергии, които могат да помогнат на млади жени в нужда