Сдружение „Вдъхнови България“

Мисия

Сдружението разпознава като своя основна мисия личния принос към развитието на социалната, културна и икономическа среда в България.

Подобряваване на социалната среда в Република България;

Стимулиране развитието на социалното предприемачество;

Стимулиране на личната ангажираност на гражданите;

Подпомагане на различни социални каузи и инициативи;

Повишаване ангажираността на частния сектор в обществено значими дейности.

Висша ценност на Сдружението е да действа отговорно и да демонстрира чрез конкретни действия своята ангажираност и принос към Българското общество.

Сдружението се стреми ефективно да разпределя своите финансови и нефинансови ресурси с цел постигане на максимално значим принос към Българското общество.

Сдружението се ангажира да предоставя открито и ясно информация за дейността си и за проектите, които осъществява.

 

Сдружение „Вдъхнови България“ е регистрирано като юридическо лице с нестопанска цел, осъществяващо дейността си в обществена полза.

Сдружението не следва политическа или религиозна идеология.

Членството в Сдружението е доброволно и се упражнява по предвидения в устава ред.

ЕИК:205689149