Сдружение
"Вдъхнови България"

Inspire Bulgaria – Association

Нашата мисия

Основна мисия на Сдружение „Вдъхнови България е да допринесе  към развитието на социалната, културната и икономическата среда в Република България.

Нашите цели

1

Подобряваване на социалната среда в Република България

2

Стимулиране развитието на социалното предприемачество

3

Стимулиране на личната ангажираност на гражданите

4

Подпомагане на различни социални каузи и инициативи

5

Повишаване ангажираността на частния сектор в обществено значими дейности

нашите ценности

отговорност

Ефективност

Откритост

Висша ценност на Сдружението е да действа отговорно и да демонстрира чрез конкретни действия своята ангажираност и принос към Българското общество.

Сдружението се стреми ефективно да разпределя своите финансови и нефинансови ресурси с цел постигане на максимално значим принос към Българското общество.

Сдружението се ангажира да предоставя открито и ясно информация за дейността си и за проектите, които осъществява.

нашият екип

Правна основа


Сдружение „Вдъхнови България“ е регистрирано като юридическо лице с нестопанска цел, осъществяващо дейността си в обществена полза.


Сдружението не следва политическа или религиозна идеология.


Членството в Сдружението е доброволно и се упражнява по предвидения в устава ред.


ЕИК: 205689149


Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Алабин 58, етаж 5